Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer je de website gebruikt, om informatie vraagt, een product koopt of een dienst afneemt, vraagt Stylinghome om persoonsgegevens. In deze verklaring lees je wat wij met jouw gegevens doen. Stylinghome gaat op een vertrouwelijke wijze met jouw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jouw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Stylinghome verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.

Waarvoor?

Stylinghome gebruikt jouw persoonsgegevens:

het leveren van diensten (stylingadvies) en voor het verkopen van (decoratie)producten voor babykamer en kinderkamer 

voor het maken/wijzigen van afspraken

voor de financiële afhandeling, waaronder facturering

voor marketingdoelen

om je te informeren over nieuwe ontwikkelingen en informatie over Stylinghome. Bijvoorbeeld met e-mails, via whatsapp, Facebook of andere social media

Welke gegevens verwerken wij?

Onder andere jouw voor– en achternaam, (e-mail)adres en (mobiele) telefoonnummer.

Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken:

dit is nodig voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst

er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening

er is een wettelijke verplichting

je geeft zelf toestemming

Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Leveranciers/derden

Als je als leverancier of derde met Stylinghome een contract afsluit en/of aan ons diensten/producten levert, registreren wij jouw naam, bedrijfsnaam, jouw contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en jouw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met je kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dit is maximaal 7 jaar, tenzij dat langer moet op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Je hebt het recht om

te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)

onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)

te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als je bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)

te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of je inderdaad de persoon bent die het verzoek doet.

Je ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

Wijzigingen

Stylinghome kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Wij raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website.

Onze contactgegevens/verwerkingsverantwoordelijke

Stylinghome

S. te Veldhuis

Robert Kochlaan 5

7415 EM Deventer

info@stylinghome.nl

KvK nummer 80549365

20 december 2021